جستجو
بستن این باکس جستجو.

تعرفه ها

مبدا

مقصد

تعداد مرسوله در هر جمع آوری

سایز مرسوله

قیمت برای هر مرسوله (تومان)

تهران

تهران

بین ۱ تا ۱۰ مرسوله

تا سایز ۳ پستی و وزن ۳ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰ تومان

تهران

تهران

بیشتر از ۱۰ مرسوله

تا سایز ۳ پستی و وزن ۳ کیلوگرم

۴۸,۰۰۰

۴۸,۰۰۰​ تومان

تهران

تهران

بین ۱ تا ۱۰ مرسوله​

تا سایز ۴ تا ۹ پستی و وزن با لای ۳ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰ تومان

تهران

تهران

بیشتر از ۱۰ مرسوله

تا سایز ۴ تا ۹ پستی و وزن با لای ۳ کیلوگرم

۶۴,۰۰۰

۶۴,۰۰۰​ تومان

تهران

مشهد

بین ۱ تا ۱۰ مرسوله​

تا سایز ۳ پستی و وزن ۳ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰ تومان

تهران

مشهد

بیشتر از ۱۰ مرسوله

تا سایز ۳ پستی و وزن ۳ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰ تومان

تهران

مشهد

بین ۱ تا ۱۰ مرسوله​

تا سایز ۴ تا ۹ پستی و وزن با لای ۳ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰تومان

تهران

مشهد

بیشتر از ۱۰ مرسوله

تا سایز ۴ تا ۹ پستی و وزن با لای ۳ کیلوگرم

۷۲,۰۰۰

۷۲,۰۰۰ تومان

تهران

پست

به ازای هر تعداد مرسوله جمع آوری شده

۴۰,۰۰۰

۴۰,۰۰۰ تومان

بازار

پست

به ازای هر تعداد مرسوله جمع آوری شده

۲۰,۰۰۰

۲۰,۰۰۰ تومان

تهران

بازار

بین ۱ تا ۱۰ مرسوله​

تا سایز ۳ پستی و وزن ۳ کیلوگرم

۸۰,۰۰۰

۸۰,۰۰۰ تومان

تهران

بازار

بیشتر از ۱۰ مرسوله

تا سایز ۳ پستی و وزن ۳ کیلوگرم

۶۸,۰۰۰

۶۸,۰۰۰ تومان

تهران

بازار

بین ۱ تا ۱۰ مرسوله​

تا سایز ۴ تا ۹ پستی و وزن با لای ۳ کیلوگرم

۱۰۰,۰۰۰

۱۰۰,۰۰۰ تومان

تهران

بازار

بیشتر از ۱۰ مرسوله

تا سایز ۴ تا ۹ پستی و وزن با لای ۳ کیلوگرم

۸۴,۰۰۰

۸۴,۰۰۰ تومان

مشهد

تهران

بین ۱ تا ۱۰ مرسوله​

تا سایز ۳ پستی و وزن ۳ کیلوگرم

۷۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰​ تومان

مشهد

تهران

بیشتر از ۱۰ مرسوله

تا سایز ۳ پستی و وزن ۳ کیلوگرم

۶۰,۰۰۰

۶۰,۰۰۰ تومان

مشهد

تهران

بین ۱ تا ۱۰ مرسوله​

تا سایز ۴ تا ۹ پستی و وزن با لای ۳ کیلوگرم

۹۰,۰۰۰

۹۰,۰۰۰​ تومان

مشهد

تهران

بیشتر از ۱۰ مرسوله

تا سایز ۴ تا ۹ پستی و وزن با لای ۳ کیلوگرم

۷۲,۰۰۰

۷۲,۰۰۰ تومان

مشهد

بازار

به ازای هر بسته با هر سایز پستی

۹۵,۰۰۰

۹۵,۰۰۰​ تومان

بازار

مشهد

به ازای هر تعداد مرسوله جمع آوری شده

۹۵,۰۰۰

۹۵,۰۰۰ تومان

بازار

تهران

به ازای هر بسته با هر سایز پستی

۷۵,۰۰۰

۷۵,۰۰۰​ تومان

خدمت ثبت سفارش (پیش سفارش) ، پرداخت در محل(COD) و همچنین خدمت بسته بندی به ازای هر سفارش ۵۰۰۰ تومان می باشد.