جستجو
بستن این باکس جستجو.

اطلاعیه نوروزی

به مناسبت چهارشنبه  سوری در روز سه شنبه ۲۲ اسفند

شیفت های عصر (۱۵ تا ۱۸) و شب (۱۸ تا ۲۱) تعطیل می باشد.

آخرین جمع آوری  سال۱۴۰۲  در روز یکشنیه ۲۷ اسفند

در شیفت ظهر (۱۲ تا ۱۵) انجام می شود.

آخرین ارسال های  سال۱۴۰۲  در روز دوشنبه ۲۸ اسفند انجام می شود.

اولین شیفت کاری  سال۱۴۰۳  در روز یکشنیه ۵ فروردین

در  دو شیفت  صبح (۹ تا ۱۲) و عصر (۱۵ تا ۱۸) می باشد.

روز شنبه ۱۱ فروردین شرکت تعطیل می باشد.

شروع کاری در  سال۱۴۰۳   در روز سه شنبه ۱۴ فروردین

به صورت تمام شیفت می باشد.