جستجو
بستن این باکس جستجو.

نوع خدمات

تعداد مرسوله در هر جمع آوری

سایز مرسوله

قیمت برای هر مرسوله (تومان)

جمع آوری و تحویل در شهر تهران توسط فوروارد

بین 1 تا 10 مرسوله

تا سایز 3 پستی و وزن 3 کیلوگرم

30,000

30,000 تومان

جمع آوری و تحویل در شهر تهران توسط فوروارد

بیشتر از 10 مرسوله

تا سایز 3 پستی و وزن 3 کیلوگرم

26,000

26,000 تومان

جمع آوری و تحویل در شهر تهران توسط فوروارد

بین 1 تا 10 مرسوله

سایز 4 تا 9 پستی و وزن 10 کیلوگرم

40,000

40,000 تومان

جمع آوری و تحویل در شهر تهران توسط فوروارد

بیشتر از 10 مرسوله

سایز 4 تا 9 پستی و وزن 10 کیلوگرم

35,000

35,000 تومان

ارسال مجدد

--------

تا سایز 3 پستی و وزن 3 کیلوگرم

15,000

15,000 تومان

ارسال مجدد

--------

سایز 4 تا 9 پستی و وزن 10 کیلوگرم

20,000

20,000 تومان

جمع آوری سفارشات شهرستان و تحویل به شرکت ملی پست توسط فوروارد

به ازای کل سفارشات در هر جمع آوری

--------

20,000

20,000 تومان

تحویل سفارشات شهرستان توسط شرکت ملی پست

--------

--------

طبق تعرفه شرکت ملی پست

خدمات پرداخت در محل(ویژه سفارشات تهران)

به ازای هر تراکنش

3,000

3,000 تومان